POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAJKOVIĆ Jovana FILIP (podaci iz 1957. g.) Rođen 20-V-1910 u Kairu , Egipat. Pravnik. Član KPJ od 1932. U NOB stupio 1941. Danas: pretsednik Izvrsnog veća Narodne skupštine Crne Gore. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.  Posle osnovne škole završio je gimnaziju na Cetinju 1930 godine. Upisao se zatim, 1931, na Pravni fakultet Beogradskog univerziteta. Za vreme studija prišao je naprednoj studentskoj omladini i preko nje počeo da učestvuje u radu i akcijama naprednog radničkog pokreta. Istakavši se svojom revolucionarnom aktivnošću, godine 1932 primljen je u članstvo Komunističke partije. Godine 1935 osuđen je zbog komunističke delatnosti na godinu dana zatvora; robiju je izdržao u Sremskoj Mitrovici i u Nišu. Od 1938 do aprila 1941 godine radio je kao advokatski pripravnik u Beogradu. Godine 1939 ponovo je bio zatvoren. Fašistički napad na Jugoslaviju, aprila 1941 godine, zatekao ga je u Beogradu, a kapitulacija bivše jugoslovenske vojske u Cmoj Gori. Kao član sreskog komiteta Partije učestovao je u pripremanju ustanka u Crnoj Gori. Za vreme Narodnooslobodilačkog rata bio je na raznim dužnostima. Bio je član i sekretar Okružnog komiteta Partije, zamenik političkog komesara odreda, rukovodilac političkog odela brigade, instruktor Centralnog komiteta KPJ. Od septembra 1944 do aprila 1951 godine nalazio se na radu u Upravi državne bezbednosti za Jugoslaviju. Iz vojne službe demobilisan je 1952 godine u činu generalmajora Jugoslovenske narodne armije. Posle toga bio je potpretsednik Vlade NR Crne Gore, a od 1953 godine pretsednik Izvršnog veća Narodne skupštine Cme Gore. Član je Izvršnog komiteta CK Saveza komunista Crne Gore i član pretsedništva Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore.