POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BJELICA Nikole NIKOLA - BREDA Rođen 1919 u Bjeljanima, Trebinje, Bosna i Hercegovina. Zemljoradnik. Član KPJ od januara 1942. U NOB stupio 1941. Poginuo 14-X-1944 kod Bileče. Za narodnog heroja Proglašen 27-XI-1953. Do drugog svetskog rata je stalno živeo u svom selu i bavio se zemljoradnjom. Odmah posle kapitulacije napustio je svoju kuću zbog ustaškog terora i sklonio se u šumu. Kad su formirani prvi partizanski odredi u Hercegovini, stupio je u Bjeljansku četu Bataljona "Vladimir Gačinović". Do kraja 1941 godine učestvovao je u borbama protiv ustaša. Početkom 1942 godine prešao je u novoformirani Prvi hercegovački udarni bataljon. U proleće iste godine povukao se sa svojom jedinicom na teritoriju Bosne i tamo učestvovao u mnogim borbama. Ispoljio je posebnu hrabrost u borbi sa četnicima na Treskavici. Tada je bio mitraljezac. Pod jakom neprijateljskom vatrom izneo je svoju "bredu" na najvišu čuku i odatle otvorio snažnu vatru, omogučivši svome bataljonu da zauzme položaje koje su pre toga zaposeli četnici. Time je dosta pomogao koloni Hercegovačke i Crnogorske brigade sa četiri stotine ranjenika pri prelazu preko Treskavice. Tada je i dobio naziv Breda, po kome je bio vrlo poznat. Pri proboju neprijateljskog obruča na Bitovnji, pokazao je veliku hrabrost jurišajući na nemačku zasedu postavljenu da zaustavi kolonu partizana koja je nastupala. U toku 1942 godine istakao se u borbama za Jajce, Vlašiće i Žepču. Ispoljio je junaštvo prilikom oslobođenja Prozora, 1943 godine, kao i u borbama sa Italijanima u dolini Rame i Neretve. U Četvrtoj i Petoj neprijateljskoi ofanzivi bio je primeran borac. Po povratku u Hercegovinu, kao komandir čete istakao se u borbi sa Nemcima na Ravnom, kod Gackog, gde je njegova četa uništila konjički vod Nemaca. Kao zamenik komandanta bataljona imao je velike zasluge u borbi sa Nemcima u Vranjskoj, kod Bileče. Poznat je po hrabrosti u borbama sa Nemcima i četnicima na Grahovu, Vilusima, Fazlagić Kuli i mnogim drugim borbama. Kao komandant bataliona učestvovao je u svim borbama za oslobođenje Hercegovine. Poginuo je u jurišu na Bileču, u borbi prsa u prsa sa četnicima, polovinom oktobra 1944 godine.