POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOSANAC PERSA     Rođena 1922 u selu Čeralija, Podravska Slatina, Hrvatska. Domaćica.  U NOB stupila 1941. Poginula aprila 1943 u napadu na Sirać. Za narodnog heroja proglašena 23- VII-1952.    Do početka Narodnooslobodilačke borbe Persa Bosanac je živela u svojoj siromašnoj seljačkoj porodici. Bavila se zemljoradnjom i kućnim poslovima ne učestvujući u političkim događajima i zbivanjima.  Kada je okupator došao u zemlju, a ustaške okupatorske sluge počele nemilice da ubijaju nevine Ijude, Persa je sa mnogim drugim podravskim partizanima uzela pušku u ruke i počela da se bori protiv neprijatelja.  Sve teškoće partizanskog života podnosila je lako dajući u tome primer ostalim borcima partizanima. Zahvaljujući njenom primeru, hrabrosti i popularnosti u Podravini i celoj Slavoniji u partizane je otišlo veoma mnogo žena, naročito omladinki iz Podravine. Samo u Sedamnaestoj slavonskoj brigadi (početkom 1943 godine) bilo je oko dve stotine žena koje su nosile pušku i borile se rame uz rame sa ostalim borcima. Početkom 1943 godine postaje borac Sedamnaeste udarne brigade. Najpre je bila desetar, a zatim vodnik. Učestvovala je u napadu na Voćin, Podravsku Slatinu, Đulovac, Garešnicu, Viroviticu, Veliku i u mnogim drugim manjim akcijama. Još u prvim okršajima pokazala se kao vrlo hrabra i borbena devojka. Godine 1943 Sedamnaesta udarna brigada je napala dva odreda Nemaca koji su bili ukopani na Javorovici, jednoj od najviših kota planine Psunj. Moralo se napadati preko prostora koji je bio pod jakom vatrom neprijatelja. Persa se hrabro ponela. Vešto je jurišala koristeći drveće kao zaklon, jer se borba vodila u šumi. Borba za Javorovicu trajala je ceo dan. Predveće, kada su borci sa bajonetama i bombama upali u nemačke redove, od dva nemačka odreda nije ostao nijedan čovek.  Tada je, medu prvima, u rovove jurišala Persa sa svojom drugaricom Katicom Kecman, koja je pala u posledlijim časovima borbe, presečena mitraljeskim rafalom. Persa Bosanac se istakla u mnogim borbama i partizanskim akcijama širom Slavonije. Ali, borcima i rukovodiocima Sedamnaeste slavonske brigade u najtrajnijem sećanju ostače njeni podvizi iz aprila 1943, iz borbi u kojima su partizanske snage opkolile i uništile zloglasnu ustašku «Bosnićevu pukovniju». Persa se naročito istakla u borbi za oslobođenje mesta Sirač. U toj borbi desetina u kojoj je bila dobila je zadatak da likvidira jaku neprijateljsku otpornu tačku. Bila je to stara tvrđava, sa koje je dejstvovao teški mitraljez.  Neustrašiva partizanka prva je uspela da se privuče u neposrednu blizinu utvrđenja. Od njene bombe teški mitraljez je učutao. Borci su mogli da krenu na juriš.  Utvrđenje je ubrzo bilo likvidirano. Hrabra, neustrašiva, uvek vedra, uvek primer svim borcima ostala je Persa do svoje junačke pogibije u drugom napadu na Sirač. U toj borbi neprijatelj se ponovo bio jako utvrdio. Najutvrđenija neprijateljska tačka bila je zgrada mesne škole. Persa je sa najhrabrijim borcima jurišala na neprijateljsko utvrđenje. Juriš je bio odbijen, a partizanski puškomitraljezac bio je smrtno ranjen. Da puškomitraljez ne bi ostao neprijatelju, Persa je smelo pošla prema palom drugu i izvukla puškomitraljez. U trenutku kada se bila podigla iz zaklona da baci bombu, pala je smrtno pogođena neprijateljskim zrnom. Ubrzo posle toga uporište je bilo zauzeto. Na bojištu je medu mrtvim borcima ostala i Persa Bosanac, neustrašivi junak.