POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
CETINSKI Martina ANDREJ - LEV   Rođen 30-XI-1921 u Banjoj Loki, Kočevje, Slovenija. Tipografski radnik, Član KPJ od oktobra 1942.  U NOB stupio 1941.  Poslije rata biva potpukovnik JNA.  Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.     Andrej Cetinjski pomagao je Narodnooslobodilačku borbu u Sloveniji od prvih dana. U partizansku četu na Stružnici stupio je 15. marta 1942. godine. Odmah posle toga postao je mitraljezac u Ko­čevskom bataljonu. Juna 1942. godine bataljon je napao neprijateljsko utvrđenje u Banjoj Loki. Partizani su na juriš zauzeli više neprijateljskih bunkera i zarobili veći broj italijanskih vojnika, među njima i komandira italijanske čete.  U tom jurišu naročito se istakao Andrej Cetinski. Prelaskom u «Cankarjevu brigadu» postao je komandant bataljona i vodio mnoge teške borbe protiv italijanskih i njemačkih okupatora i domaćih izdajnika. Uskoro je postao zamenik komandanta «Cankarjeve brigade». Na toj dužnosti posebno se istakao u borbama na Trnovcu, prilikom zauzimanja neprijateljskog utvrđenja Suhor, zatim na Svetom Križu kod Kostanjevice, na Pleterju, Stojdragi, u napadu na Metliku, Šent Rupert, Kočevje, Žuženberk, u borbama na Žumberku u Hrvatskoj i u mnogim drugim borbama koje je vodila «Cankarjeva brigada». Godine 1944. Andrej Cetinski bio je upučen u Štajersku i postavljen za komandanta Jedanaeste brigade. I sa tom brigadom uspešno je učestvovao u mnogim akcijama.  Poznate su borbe za oslobođenje Savinjske Doline. U tim sukobima njemu je uspelo da uništi prugu između Maribora, Dravograda i Šoštanja. Prilikom pokreta brigade za Dolenjsku, porušio je neprijateljsko uporište Savu. Iste, 1944. godine, Glavni štab Slovenije postavio je Andreja Cetinskog za komandanta Operativnog štaba Šeste i Jedanaeste brigade. Bio je kasnije i komandant Dvanaeste udarne brigade. Početkom 1945. godine postavljen je za komandanta Grupe Štajerskih odreda, sa kojom je veoma uspešno vodio borbe za oslobođenje Slovenačke Koruške. Po dolasku sa Četrnaestom divizijom u Štajersku bio je postavljen za komandanta Jedanaeste pohorske brigade. Ta brigada bila je u teškim borbama znatno oslabljena. Andrej Cetinski je uspjeo za nepunih mesec dana da stvori od nje jednu od najboljih jedinica Na­rodnooslobodilačke vojske u Koruškoj. U velikom dijelu Slovenije Andrej Cetinski je bio poznat po hrabrosti i podvizima. Zbog toga je i nazvan Lev (Lav).